บริษัท เทคโนเบิร์ด จำกัด

TECHNO-BIRD Co.,LTD

บริการของเรา

จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำเสีย

จุลินทรีย์ N-Klean  ปรับสภาพน้ำเสีย ที่เกิดจากการท่วมขัง
EM ที่ผ่านการรับรอง จากกองพยาธิวิทยา กรมวิทยาศาตร์การแพทย์


Product : N – Klean จุลินทรีย์ ปรับสภาพน้ำที่เน่าเสีย 
Price : ขนาด 1000 กรัม ราคา 900 บาท
ขนาด : 5000 กรัม ราคา 4,100 บาท


Detail : N-Klean​

N-Klean คือ กลุ่มจุลินทรีย์สำคัญที่ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์ เพื่อใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย ชนิดอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ที่ได้ผ่านการรับรองจากกองพยาธิวิทยาคลีนิค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่า ไม่เป็นอันตรายต่อ คน สัตว์ และพืช


คุณสมบัติ

 1. สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพที่มีก๊าซออกซิเจน และปราศจากก๊าซออกซิเจน (Facultative anaerobe)
 2. มีความคงทนต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่าง ในช่วงกว้าง pH ตั้งแต่ 1.5 – 9.6
 3. สามารถเจริญได้ในสภาพความเค็มสูงถึง 200 ppt
 4. ลดปริมาณสารอินทรีย์และตะกอนในน้ำเสีย โดยการผลิตและปลดปล่อยเอ็นไซม์ เช่น
 5. อะไมเลส, โปรติเนส, ไลเปส, เซลลูเลส และเฮมิเซลลูเลส เป็นต้น ช่วย ทำให้ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) ลดลง เนื่องจากสารอินทรีย์ในน้ำเสียถูกจุลินทรีย์นำไปใช้เป็นสารอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 6. ลด การปนเปื้อนของเชื้อโรค เนื่องจากจุลินทรีย์ใน N – Klean มีคุณสมบัติในการผลิตสารชีวนะ เพ็ดดิโอซิน และกรดแลคติก ซึ่งมีความสามารถในการยับยั้งและฆ่าเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด ที่ปนเปื้อนมากับน้ำเสีย เช่น Enteropathogenic E.coli, Salmonella, Vibrio, Prendomonas, Camphylobacter เป็นต้น
 7. ช่วย ปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพของน้ำ เช่น  ช่วยขจัดกลิ่นเหม็นจากก๊าซต่างๆ เช่น แอมโมเนีย , ก๊าซไข่เน่า , ก๊าซมีเธน เป็นต้น จะถูกนำไปใช้โดยยีสต์ใน N – Klean
 8. กำจัด ไขมันที่ปนเปื้อนจากน้ำทิ้ง ถังดักไขมัน และลดชั้นไขมันที่ลอยปกคลุมผิวน้ำ จากการย่อยสลายไขมันโดยเชื้อยีสต์ Pichia farinosa ใน N – Klean
 9. เพิ่ม ความโปร่งใสของน้ำ ขจัดแพลนตอนกลุ่มสร้างสารพิษในแหล่งน้ำ เช่น สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว กลุ่มสาหร่ายขนแมว (Oscillatoria) และสาหร่ายกลุ่ม Noctiluca ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี เช่น Red Tide เป็นต้น
 10. ทางด้านเคมี ช่วยลดการใช้สารเคมีและการสะสมของสารเคมีในดินและน้ำ


ประโยชน์

 1. ลดระยะเวลาในการบำบัดน้ำเสีย ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารพิษที่สะสมในตะกอน หรือน้ำ หลังการบำบัด
 2. กำจัด ของเสีย และกลิ่นส้วมเหม็น กลิ่นปัสสาวะ ป้องกันปัญหาส้วมเต็ม ราดไม่ลง โดยไม่ต้องใช้รถสูบ กำจัดกลิ่นเหม็นและแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันตามกองขยะ , มูลสัตว์ และบ่อบำบัดน้ำเสียได้อย่างรวดเร็ว
 3. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และบ่อดักไขมัน หมดปัญหาท่อน้ำอุดตัน กลิ่นเหม็นบูดเปรี้ยวจากคราบไขมัน
 4. ช่วย แก้ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะต่างๆ ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญภายในฟาร์ม และชุมชน ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากแมลงวันเป็นพาหะนำโรค
 5. ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสัตว์ทุกชนิด
 6. ส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ และสนับสนุนสินค้าที่มีผลิตในเมืองไทย ลดการสูญเสียเงินตราแก่ต่างประเทศขจัดเชื้อโรค เชื้อราในบ้าน พร้อมบริการทำฝ้า ทาสีใหม่ โดยช่างมืออาชีพ