บริษัท เทคโนเบิร์ด จำกัด

TECHNO-BIRD Co.,LTD

ผลงานของเรา

ตัวอย่างผลงานบางส่วน

  • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา
  • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์